‘ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ’ ജമന്തി പൂക്കളുടെ കഥ!

നമ്മുടെ ജമന്തിപ്പൂ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം?

എന്നാൽ അതെ! നമ്മളടങ്ങിയ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മറ്റു ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങളെ പോലെതന്നെ ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ജമന്തിയും.

സാലഡുകൾ, ചായ, ഐസ്ക്രീം, വൈൻ, കുക്കീസ്‌, കോഫീ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ ജമന്തിപ്പൂ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്‌. ഔഷധഗുണമുള്ള ഈ പൂവ്‌ നമ്മുടെ ലിവർ ഫിൽട്ടറിംഗിനും ശരീരത്തിലടങ്ങിയ വിഷാംശങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിലും ഉപകാരിയാണ്. അതേപോലെ മികച്ച ഒരു രക്ത ശുദ്ധീകാരി കൂടിയാണ് ജമന്തിപ്പൂ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *