വടകരയിൽ ചക്ക മഹോത്സവം

കുറുന്തോടി തുഞ്ചൻ സ്മാരക ലൈബ്രറി വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്ക മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മെയ് 3 നു വടകര ലൈബ്രറി ഹാളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി. ചക്ക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വില്പനയും ഒപ്പം ചക്ക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പരിശീലനവും ഉണ്ടാവും. വടകര താലൂക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ. ബാലൻ ചക്കമഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എം റീജാഭായ് നിർമ്മാണ ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *